WOP
AKTUALNOŚCI
Change version
Odprawa szkoleniowo-koordynacyjna komendantów wsp we Wrocławiu
14.02.2018

W dniu 29.01.2017 r. na terenie 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu przeprowadzono odprawę szkoleniowo - koordynacyjną z komendantami wojskowych straży pożarnych i osobami wyznaczonymi na administratorów pomocniczych Systemu Wspomagania Decyzji WOP.

Wiodącym tematem odprawy było przeprowadzenie szkolenia i instruktażu dla użytkowników SWD WOP. Przeprowadził je twórca systemu, kpt. Łukasz DROGOŃ - oficer z Delegatury WOP w Lublinie.

Kolejnym elementem odprawy było omówienie zmian w "Wytycznych Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 18.01.2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania sprawdzianów gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych". Następnie przedstawiono analizę gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych, stopień wykonania poleceń pokontrolnych oraz analizę kwalifikacji obsad straży.

W części dotyczącej gospodarki sprzętem pożarniczym przedstawiciel RZI we Wrocławiu poinformował zebranych o procedurach w zakresie remontu, przeglądów i konserwacji sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu wojskowych straży pożarnych.

Przedstawiono również analizę stanu wyposażenia wsp w sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze.

Na zakończenie odprawy Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu ppłk Wiesław CIEŚLA podziękował za udział w odprawie przedstawicielowi Delegatury WOP w Lublinie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu wprowadzonego systemu SWD WOP i przedstawicielowi RZI we Wrocławiu za przedstawienie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie wyposażenia i remontu sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie wsp, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę.

Zwrócił uwagę komendantom wsp, aby realizować zadania związane z wdrożeniem systemu w podległych pododdziałach w szczególności w zakresie: wyznaczenia i założenia kont osobom pełniącym funkcję dyżurnych w punkcie alarmowania, bieżącego aktualizowania danych kontaktowych i sprzętowych wsp oraz nadzoru nad poprawnością wpisywanych danych.

Ponadto podkreślił, że w związku z wprowadzeniem systemu do wojskowych straży pożarnych niezbędne będzie dokonanie aktualizacji "Regulaminu funkcjonowania wsp".

Następnie ppłk Cieśla odniósł się do terminowej i pełnej realizacji poleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzonych sprawdzianach gotowości operacyjnej, wskazując jednocześnie aby zapoznać stany osobowe wsp z aktualizacją "Wytycznych w sprawie sposobu przeprowadzania sprawdzianów gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych".